Chương trình du lịch – 2019
Với mục tiêu chăm sóc đời sống tinh thần, tạo cơ hội giao lưu, tăng cường tinh thần đoàn kết cho toàn thể cán bộ, công nhân..
HÌNH ẢNH TIÊU BIỂU